Luy?n Thi Starters - Movers - Flyers

 

D?NG BÀI THI STARTERS - MOVERS - FLYERS

 

- M?i c?p ?? thi bao g?m 4 ph?n: ??c, Vi?t, Nghe và Nói.

- Ngoài ki?n th?c ti?ng Anh c? b?n, ?? ??t ???c ?i?m cao các em c?n ph?i n?m v?ng cách làm các ki?u bài khác nhau c?ng nh? ph??ng pháp làm bài hi?u qu?, cách gi?i quy?t các ?? khó, t? v?ng l?, c?u trúc ch?a t?ng h?c. 

- Nghe và Nói luôn là m?t thách th?c l?n cho các em khi mà các em ch?a có nhi?u th?i gian luy?n t?p các k? n?ng này ? nhà. Các em r?t d? dàng m?t ?i?m ?áng ti?c và th?m chí m?t nhi?u ?i?m ? 2 ph?n thi quan tr?ng này.

- Vì v?y, l?p luy?n thi ch?ng ch? Starters - Movers - Flyer t? ch?c ch?c ch?n s? là gi?i pháp kh?c ph?c và d?n d?t các em t?ng b??c v?ng ch?c cho kì thi này.

 - T?t c? các thí sinh s? ???c c?p ch?ng ch? c?a Cambridge th? hi?n c?p ?? th?c hành ti?ng Anh c?a mình.

 

??C ?I?M L?P LUY?N THI STARTERS - MOVERS - FLYERS C?A SMARTIE

 

-  Luy?n t?p d?ng th?c bài thi thât hàng bu?i giúp các em n?m v?ng bài thì nh?m chu?n b? tâm lí v?ng vàng cho kì thi th?t.

-  C?ng c? các ki?n th?c Ti?ng Anh C? B?n, Ng? Pháp, T? V?ng c?n thi?t cho t?ng c?p ?? STARTERS - MOVERS - FLYERS.

-  Các bu?i h?c chuyên ?? h??ng d?n thêm các th? thu?t làm bài thi, ??c bi?t là ph?n thi nghe và thi nói.

-  H??ng d?n các con làm bài nghe và ki?m tra h?c thu?c các bài khóa Nghe - Nói nh?m giúp các con Nghe t?t - Nói gi?i.
 
-  Phòng h?c hi?n ??i có Máy Chi?u và Loa d?c l?p h?c t?o m?i tr??ng ?i?u ki?n t?t cho môn Nghe. 
 
-  Giáo viên có kinh nghi?m v? luy?n thi các ch?ng ch? qu?c t?.
 
-  Ki?m Tra, ?ánh giá th??ng xuyên v?i các bài thi th?t và thông báo ngay cho ph? huynh tình hình ôn t?p c?a con em mình, có t? v?n mi?n phí các v?n ?? h?c t?p c?a các con.
 

 --------------------------------------------------------

TRUNG TÂM ANH NG? SMARTIE

Smartie1: S? 5/196 - ???ng Thái Th?nh - Qu?n ??ng ?a - Thành ph? Hà N?i

?i?n tho?i: (04) 35 145 579 – 0985 536 368

Smartie2: S? 24/118 - ???ng Nguy?n Khánh Toàn - Qu?n C?u Gi?y - Thành ph? Hà N?i

?i?n tho?i: 0912 640 088 - 01699 945 779 - 0906 990 887